Raport bieżący 8/2019
27.03.2019 16:56:29
A
A
A
Informacja dotycząca rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., iż dnia 27 marca 2019 r. powziął informację o skorygowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) błędnego zapisu, jaki istniał w Rejestrze po zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 31 października 2018 r. obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 925.411,50 zł do kwoty 824.407,20 zł, tj. o kwotę 101.004,30 zł, poprzez umorzenie 1.010.043 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających prawo do 1.010.043 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Błędny zapis dotyczył liczby akcji, która po zarejestrowaniu powyższego umorzenia pozostała na niezmienionym poziomie 9.254.115 szt. Obecnie, po skorygowaniu błędu przez Sąd, prezentowana jest właściwa liczba akcji, czyli 8.244.072 szt.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: