Raport bieżący 6/2019
08.03.2019 17:16:07
A
A
A
Zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Netmedia S.A. w ramach przymusowego wykupu
Zarząd NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy akcjonariuszami Spółki: (i) AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), (ii) Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Santa Venera (Malta), (iii) Andrzejem Wierzbą, (iv) Fidiasz Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie oraz (v) Krzysztofem Czaplą („Akcjonariusze”) zostało zawarte porozumienie spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”) („Porozumienie”). Porozumienie dotyczy określenia zasad współdziałania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki, którzy nie są stronami ww. Porozumienia, oraz ma celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z Porozumieniem podmiotami nabywającym akcje Spółki będą AdRock Ventures Limited oraz Fidiasz FIZ. Cena za jedną akcję będzie najniższą możliwą ceną w danych okolicznościach i zostanie ustalona na koniec dnia przypadającego przed dniem publikacji ogłoszenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy.

Akcjonariusze zobowiązali się do przeprowadzenia przymusowego wykupu do dnia 15 kwietnia 2019 r., a podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki nie później jednak niż do dnia 30 maja 2019 r.

Porozumienie wygasa w dniu 30 września 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: