Raport bieżący 3/2019
22.02.2019 12:26:23
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2019 r. otrzymał od AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze („AdRock”) zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczasowego stanu posiadania nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 20 lutego 2019 r. na rynku regulowanym transakcji nabycia 702.593 akcji Spółki, stanowiących 8,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 702.593 głosów, stanowiących 8,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”). Datą rozliczenia Transakcji jest 25 lutego 2019 r.

Przed Transakcją AdRock nie posiadał żadnych akcji Spółki ani nie posiadał prawa do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Transakcji AdRock posiada bezpośrednio 702.593 akcji Spółki, stanowiących 8,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 702.593 głosów, stanowiących 8,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Całkowita liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 8.244.072.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu na dzień złożenia zawiadomienia:

- nie istnieją podmioty zależne od AdRock posiadający akcje Spółki;

- AdRock nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: