Raport bieżący 27/2018
28.11.2018 20:40:47
A
A
A
Informacja o zamiarze rozpoczęcia skupu akcji Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2018 r. otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia skupu akcji Spółki („Zawiadomienie”) przez FIDIASZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), który jest reprezentowany i zarządzany przez Towarzystwo. Zgodnie z treścią Zawiadomienia Fundusz zamierza rozpocząć skup akcji Emitenta w liczbie nie większej niż 1.254.576 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLNTMDA00018, które reprezentują 15,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu skupu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Proponowana cena zakupu akcji nabywanych w ramach niniejszego skupu wynosi 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych, 80/100) za jedną akcję Emitenta. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta są wszyscy akcjonariusze Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 30 listopada 2018 r., termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na 18 grudnia 2018 r., a przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki to 28 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: