Raport bieżący 26/2018
23.11.2018 19:07:42
A
A
A
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Netmedia S.A. oraz zmian w Statucie
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dnia 23 listopada 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 31 października 2018 r. obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 925.411,50 zł do kwoty 824.407,20 zł, tj. o kwotę 101.004,30 zł, poprzez umorzenie 1.010.043 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających prawo do 1.010.043 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzone akcje zostały wcześniej nabyte przez Emitenta w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz uchwały nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Krajowego Rejestru Sądowego, liczba akcji na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 9.254.115, chociaż po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego liczba akcji Emitenta powinna wynosić 8.244.072 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dające prawo do 8.244.072 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki złoży do Sądu wniosek o sprostowanie oczywistego błędu dokonanym we wpisie.

Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 r. o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto Sąd zarejestrował zmiany w statucie Spółki, uchwalone przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018 r. (uchwała nr 4), w ten sposób, że:

§ 10 ust. 1 statutu spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 824.407,20 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 8.244.072 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: