Raport bieżący 25/2018
16.11.2018 11:49:03
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2018 r. otrzymał od Ala Moana Partners Ltd. („Ala Moana”) zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 8 listopada 2018 r. 27.481 akcji Spółki, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 27.481 głosów, stanowiących 0,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”). Nabycie miało miejsce na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze transakcji pakietowej, której rozliczenie nastąpiło w dniu 9 listopada 2018 r.

Przed Transakcją Ala Moana posiadała 903.003 akcje Spółki, stanowiące 9,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 903.003 głosów, stanowiących 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Transakcji stan posiadania Ala Moana zwiększył się do 930.484 akcji, stanowiących 10,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 930.484 głosów, stanowiących 10,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w wyniku Transakcji, udział Tadeusza Piotra Cichego – pośredni (poprzez Ala Moana) oraz bezpośredni – w Spółce, zwiększył się z poziomu 9,79% (903.003 akcji posiadanych przez Ala Moana oraz 2.850 akcji posiadanych przez Tadeusza Cichego) do poziomu 10,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadającemu mu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (razem 933.334 akcji Spółki dających prawo do 933.334 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu:

- nie istnieją podmioty zależne od Ala Moana, posiadające akcje Netmedia S.A.;

- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”);

- Ala Moana nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w 69b ust. 1 Ustawy;

- Ala Moana nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania, a także zmniejszania swojego udziału w kapitale zakładowym Netmedia S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: