Raport bieżący 23/2018
04.10.2018 15:04:46
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 r. otrzymał od Ala Moana Partners Ltd. („Ala Moana”) zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem akcji w trybie transakcji dokonanej poza systemem obrotu, na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej w dniu 3 października 2018 r. – 559.047 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed transakcją Ala Moana posiadała 224.803 akcje Spółki, stanowiące 2,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 224.803 głosów, stanowiących 2,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo, przed transakcją Tadeusz Piotr Cichy, który posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Ala Moana, posiadał 2.850 akcji, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.850 głosów, stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji Ala Moana posiada 783.850 akcji, stanowiących 8,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 783.850 głosów, stanowiących 8,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji Ala Moana łącznie z Tadeuszem Piotrem Cichym posiadają 786.700 akcji Spółki, stanowiących 8,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 786.700 głosów, stanowiących 8,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu:
- nie istnieją podmioty zależne od Ala Moana, posiadające akcje Netmedia S.A.;
- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”);
- Ala Moana nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w 69b ust. 1 Ustawy;
- Ala Moana nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania, a także zmniejszania swojego udziału w kapitale zakładowym Netmedia S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: