Raport bieżący 2/2019
21.02.2019 12:00:04
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2019 r. otrzymał od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („Familiar”) zawiadomienie o obniżeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą w dniu 20 lutego 2019 r. 702.593 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed dokonaniem transakcji Familiar posiadał 702.593 akcji Spółki, stanowiących 8,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 702.593 głosów, stanowiących 8,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Familiar nie posiada akcji Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu:

- nie istnieją podmioty zależne od Familiar posiadający akcje Spółki;

- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: