Raport bieżący 1/2019
05.01.2019 18:16:56
A
A
A
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
Zarząd Netmedia S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 r.:

  • jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.;
  • skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.;
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 27 maja 2019 r.;
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.;
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 18 listopada 2019 r.


Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDrukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: