Ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki
A
A
A
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dnia 28 lutego 2018 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu oferty zakupu akcji Spółki („Oferta”) w granicach i na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
Przedmiotem Oferty zakupu jest nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLNTMDA00018 („Akcje”), które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena zakupu Akcji wynosi 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji: 1 marca 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji: 9 marca 2018 r.

Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 16 marca 2018 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie.

Szczegółową treść Oferty można znaleźć tutaj

Zastrzeżenie prawne:

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późniejszymi zmianami). Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami).

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: