Walne Zgromadzenia
A
A
A
Na tej stronie zamieszczone są informacje na temat przeszłych i przyszłych Walnych Zgromadzeń Netmedia SA. Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe dokumenty Spółki są umieszczone na stronie poświęconej ładowi korporacyjnemu. Zobacz więcej
Zarząd Spółki Netmedia S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 (1) §1 i §2 i art. 402 (2) ksh zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 16:00 w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2018 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2018 r.;
 2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2018 r.;
 3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r.;
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 6. podziału zysku netto Spółki za rok 2018;
8. Zamknięcie obrad.


   Projekty uchwał 

   Wzór pełnomocnictwa 


   Sprawozdanie RN z wyników oceny
   Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r.
Zarząd Spółki Netmedia S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2018 r. na godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2017 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2017 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2017 r.;
 3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r.;
 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 r.;
 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
 7. pokrycia straty netto Spółki;
 8. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

   Uchwały podjęte na ZWZA Netmedia S.A. dnia 29 czerwca 2018 r.

   Projekty uchwał 
   Wzór pełnomocnictwa

   Sprawozdanie RN z wyników oceny
   Sprawozdanie z działalności RN za 2017 r.
Zarząd Spółki Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 kwietnia 2018 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym o celu nabycia, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
 6. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu.
 8. Zamknięcie obrad

   Projekty uchwał 
   Wzór pełnomocnictwaZwyczajne Walne Zgromadzenie - 26 czerwca 2017 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2016 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2016 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2016 r.;
  3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r.;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2016 r.;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
  7. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  8. pokryciu straty netto Spółki;
  9. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
  10. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
   8. Zamknięcie obrad.

   Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 26 czerwca 2017 r. 


   Projekty uchwał 
   Wzór pełnomocnictwa
   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. - 23 lutego 2017 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa Zarządu Andrzeja Wierzby.
 6. Zamknięcie obrad.

   Podjęte uchwały
   Projekty uchwał 
   Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. - 28 czerwca 2016 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za 2015 r.
 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. i oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2015 r.;
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2015 r.;
  3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r.;
  4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2015 r.;
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
  6. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
  7. podział zysku netto Spółki;
  8. zmiany Statutu Spółki;
  9. ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa Zarząd przekazuje w załączeniu.


Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:


§ 10 ust. 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115  (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”


otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115  (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”


   Podjęte uchwały
   Projekty uchwał
   Wzór pełnomocnictwa 
   Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny
   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. - 18 czerwca 2015 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za 2014 r.
 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. i oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2014 r.;
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2014 r.;
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r.;
  4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2014 r.;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
  7. podział zysku netto Spółki;
  8. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
  9. zmiany Statutu Spółki;
 9. Zamknięcie obrad.

 

   Podjęte uchwały
   Projekty uchwał
   Wzór pełnomocnictwa 
   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. 23 grudnia 2014 r. godz. 10:00

Warszawa, ul. Woronicza 15Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

b) w sprawie zmiany Statutu Spółki:

      1. §10 ust. 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.215.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) złotych i dzieli

się na 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł

(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

h) 36.667 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

i) 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411, 50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta

jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt

cztery tysiące sto piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Uchyla się § 10 ust. 2 o treści:  Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „AWP MULTIMEDIA” Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C, E i H zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D i I zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H i I. zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H i I.

3. Uchyla się § 10a o treści: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2011 roku.

c) w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

6. Zamknięcie obrad.

  Podjęte uchwały

   Projekty uchwał

   Wzór pełnomocnictwa 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.09.2014 r. godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) odwołania Członka Rady Nadzorczej

 b) powołania Członka Rady Nadzorczej

6. Zamknięcie obrad.Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Podjęte uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2014 r. godz. 12.00
Warszawa, ul. Woronicza 15


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r.i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2013r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.;
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.;
e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.;
f. pokrycia straty netto poniesionej w 2013 r.;
g. uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 r. o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;
h. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.
Uchwały podjęte przez ZWZ 16 czerwca 2014 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. i oceny sytuacji Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.;

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2012 r.;

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.;

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;

e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;

f. pokrycia straty netto poniesionej w 2012 r.;

g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej

9. Zamknięcie obrad.

 

Podjęte uchwały po przerwie, w dniu 25.07.2013 r.

Podjęte uchwały do przerwy, w dniu 27.06.2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2012, godz. 10:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.;
  b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r.;
  c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.;
  d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
  e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
  f. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  g. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  h. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 r.
9. Zamknięcie obrad.

 

  Projekty uchwał
  Podjęte uchwały przez ZWZ
  Wzór pełnomocnictwa
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13.12.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;

7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku”;

8) zamknięcie walnego zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany do Statutu Spółki:

 

Usuwa się § 10a w brzmieniu:

 

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2011 roku”

 

  Projekty uchwał
  Wzór pełnomocnictwa
  Podjęte uchwały 
Akcjonariusze pow. 5% na NWZ 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.08.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał o wydzieleniu z Netmedia S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.
6. Zamknięcie obrad

  Projekty uchwał

  Wzór pełnomocnictwa
  Podjęte uchwały
Akcjonariusz pow. 5% na NWZ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2011, godz. 11:00
Warszawa, ul. Woronicza 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
  b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2010 r.;
  c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 r.
  d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
  e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
  f. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2010 r.
9. Zamknięcie obrad.

 

  Projekty uchwał
  Wzór pełnomocnictwa
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
  Sprawozdanie z wyników oceny
  Podjęte uchwały
Akcjonariusze pow. 5% na ZWZ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.01.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01.09.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.03.2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.08.2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 07.05.2007
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: