Ład korporacyjny
A
A
A


Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

 

Raport nr 1/2016

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atende Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Nie ma zastosowania.

Komentarz Spółki: Spółka nie publikuje prognoz finansowych.


I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności. Emitent stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub zajmujących inne kluczowe stanowiska powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, zamiast inne czynniki, takie jak płeć czy wiek.


I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie nie będą realizowane ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji tych zadań, niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy.I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz charakter prowadzonej działalności Spółka nie prowadzi swojej strony internetowej w języku angielskim.


Zarząd i Rada Nadzorcza

 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Dokumenty wewnętrzne Spółki nie zobowiązują członków zarządu do uzyskania zgody rady nadzorczej w zakresie wskazanym w zasadzie.


II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Po raz pierwszy ocena zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za 2015 


II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Nie ma zastosowania.

Komentarz Spółki: W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie jest wyodrębniony komitet audytu.


II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Po raz pierwszy ocena zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za 2015 r.


II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Po raz pierwszy ocena zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za 2015 r.Systemy i funkcje wewnętrzne

 

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zadania audytu wewnętrznego są rozdzielone na określone jednostki organizacyjne.


III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Planowane jest wprowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie w 2016 r.


III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Planowane jest wprowadzenie oceny w tym zakresie w 2016 r.


III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Planowane jest wprowadzenie oceny w tym zakresie w 2016 r.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia ze względu na brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy oraz ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji transmisji, niewspółmierny do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka aktualnie nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka przeanalizuje funkcjonującą na rynku praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.


Wynagrodzenia

 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Nie ma zastosowania.

Komentarz Spółki: W programach motywacyjnych Spółki nie są wykorzystywane opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami Spółki.


VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie przedstawia raportu na temat polityki wynagrodzeń ze względu na ryzyko wykorzystania zawartych w nim danych przez konkurencję. Dobre praktyki GPW Netmedia (obowiązujące od 01.01.2016 r.)Raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego w 2014r.
Raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego w 2013r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013r.- załącznik do raportu rocznego za 2013r.

 

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (obowiązujące od 01.01.2013r.)Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków ZarząduAndrzej Wierzba – Prezes Zarządu

Strategia i Rozwój

Nadzór nad Inwestycjami Kapitałowymi

 

Janusz Zapęcki – Członek Zarządu

Finanse

Administracja
Informacja o obowiązującej w spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Zgodnie ze Statutem Spółki, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego została sprecyzowana w treści § 3 ust 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: "Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany tego podmiotu co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat."

Zapraszamy do lektury dokumentów spółki:

  Statut
  Regulamin Zarządu
  Regulamin Rady Nadzorczej
  Regulamin Walnego Zgromadzenia

 Sprawozdanie RN z działalności w 2015 roku
 Sprawozdanie RN z działalności w 2014 roku
Sprawozdanie RN z działalności w 2013 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2012 roku
Sprawozdanie RN z działalności w 2011 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2010 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2009 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2008 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2007 roku
  Sprawozdanie RN z działalności w 2006 roku
Ryzyka działalności to nieodłączny aspekt każdej aktywności gospodarczej.

  Ryzyka działalności Grupy Netmedia
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: