Raport bieżący 9/2017
02.05.2017 13:43:53
A
A
A
Zmniejszenie stanu posiadania akcji w wyniku rozwiązania porozumienia
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku otrzymał od Andrzeja Wierzby, Michała Pszczoły, Jolanty Pszczoły oraz SO SPV 56 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Warszawie („SPV”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Netmedia S.A. w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, w dniu 30 kwietnia 2017 roku rozwiązaniu uległo porozumienie zawarte pomiędzy Andrzejem Wierzbą, Michałem Pszczołą, Jolantą Pszczołą oraz SPV („Zawiadamiający”) o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) („Porozumienie”). O zawarciu Porozumienia Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016 w dniu 3 października 2016 r.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału ogólnej liczby głosów w Spółce: 

Rozwiązanie Porozumienia w dniu 30 kwietnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed rozwiązaniem Porozumienia Zawiadamiający posiadali łącznie 6.286.871 akcji Spółki, stanowiących 67,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada 6.286.871 głosów, stanowiących 67,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej; bez uwzględnienia akcji własnych poziom głosów wynosił odpowiednio 6.282.571 głosów i 67,89%). Przy czym:

a)      Andrzej Wierzba posiadał bezpośrednio 5.067.372 akcji Spółki, stanowiących 54,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.067.372 głosów, stanowiących 54,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny, tj. Spółkę posiadającą akcje własne, 5.071.672 akcji Spółki, stanowiących 54,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.071.672 głosów, stanowiących 54,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu akcji własnych w obliczaniu liczby głosów);

b)      Michał Pszczoła posiadał bezpośrednio 1.000.000 akcji Spółki, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000.000 głosów stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, 1.000.982 akcji Spółki, stanowiących 10,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.000.982 głosów, stanowiących 10,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c)      Jolanta Pszczoła posiadała 104.838 akcji Spółki, stanowiących 1,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 104.838 głosów, stanowiących 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

d)      SPV posiadała 109.379 akcji Spółki, stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 109.379 głosów, stanowiących 1,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W wyniku rozwiązania Porozumienia nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Zawiadamiających.

4. Podmioty zależne Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki:

Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - podmiot zależny Michała Pszczoły - posiada 982 akcje Spółki.

Spółka (Netmedia spółka akcyjna z siedzibą  w Warszawie) – podmiot zależny Andrzeja Wierzby – posiada 4.300 akcji własnych.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie punktów 2, 6 i 7 powyżej:

Została wskazana w punkcie 3 powyżej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: