Raport bieżący 8/2016
21.06.2016 15:11:01
A
A
A
Informacja o inwestycji w spółkę zależną

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2016 r. została zawarta umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy Emitentem, zależną od niego w 89,94% spółką eTravel S.A. („eTravel”), oraz posiadającą 10,06% akcji w eTravel spółką AdRock Ventures Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („AdRock”) i dwoma inwestorami: I Teamvest sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („I Teamvest”) oraz Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Floriana na Malcie („AMP”). Przedmiotem Umowy jest określenie warunków inwestycji I Teamvest i AMP w eTravel, których celem jest pozyskanie dodatkowych środków na rozwój eTravel. Maksymalna wartość Umowy wynosi 19.539.300 zł. Umowa nie przewiduje kar w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron przedmiotowych ustaleń.


W wykonaniu zawartej Umowy, w dniu 21 czerwca 2016 r.:

 

  1. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników eTravel powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z dotychczasowej wysokości 1.690.000 zł do wysokości od 1.770.000 zł do 2.020.000 zł, tj. o od 80.000 zł do 330.000 zł, w drodze emisji od 800.000 do 3.300.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  2. zależna spółka eTravel podpisała z I Teamvest umowę objęcia 2.500.000 akcji nowej emisji F za kwotę 14.802.500 zł.
  3. zależna spółka eTravel podpisała z AMP umowę objęcia 800.000 akcji nowej emisji F za kwotę 4.736.800 zł.

 

Cena emisyjna wyniosła 5,921 zł za jedną akcję. Termin wpłaty na podwyższony kapitał został określony dla obu inwestorów do 28 czerwca 2016 r. Nie przewidziano kar w przypadku braku dokonania wpłat przez inwestorów. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w maksymalnych wartościach, udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel będzie wynosił 75,25%.


Dodatkowo Emitent zamierza sprzedać w dniu 1 lipca 2016 r. 800.000 z posiadanych 15.200.000 akcji eTravel do AMP za cenę sprzedaży 5,921 zł za jedną akcję. Po zarejestrowaniu sprzedaży akcji eTravel, udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel będzie wynosił 71,29%.


Emitent poinformuje o wpłynięciu środków za objęte akcje eTravel oraz po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji eTravel.


I Teamvest i AMP nie są powiązane z Emitentem i eTravel oraz z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta.


Podpisana Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza kwotę 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: