Raport bieżący 7/2018
22.03.2018 19:03:06
A
A
A
Nabycie akcji własnych w ramach oferty zakupu akcji Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Dom Maklerski"), który wykonując czynności przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych przez Netmedia S.A. nabył na rachunek własny Spółki jej akcje własne zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte w granicach i na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,

2) Nabycie odbyło się w ramach oferty zakupu akcji Emitenta ogłoszonej dnia 28 lutego 2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2018, zmienionej następnie poprzez wydłużenie terminu przyjmowania ofert zakupu, o czym mowa w raporcie bieżącym 5/2018 z dnia 8 marca 2018 r.,

3) W wykonaniu powyższej oferty Dom Maklerski w dniu 22 marca 2018 r. dokonał nabycia na rachunek Spółki i Spółka nabyła akcje Spółki w liczbie 1.000.000 (słownie: jeden milion) za łączną kwotę 9.800.000 zł,

4) Cena nabycia wynosiła 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję,

5) Nabyte akcje posiadają wartość nominalną 0,10 zł na akcję oraz 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) łącznie i stanowią 10,81% kapitału zakładowego Emitenta oraz dają 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu; Emitent nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji,

6) Akcje zostały nabyte w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Emitenta,

7) Po rozliczeniu oferty skupu Spółka posiada obecnie łącznie 1.010.043 akcji własnych stanowiących 10,91% kapitału zakładowego Spółki i dających 1.010.043 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z posiadanych akcji własnych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: