Raport bieżący 7/2014
13.06.2014 19:03:11
A
A
A
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Finder S.A.

Zarząd spółki Netmedia S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 czerwca 2014 r. przez Emitenta oraz jego spółkę zależną – Netmedia Capital LTD ("Spółka Zależna"), trzech powiązanych umów sprzedaży na łączną liczbę 214.115 sztuk akcji Finder S.A. z siedzibą w Warszawie ("Finder", „Spółka”) o wartości nominalnej 4 zł każda. Przedmiotem sprzedaży jest cały posiadany pakiet akcji Finder należący do Emitenta i jego Spółki Zależnej stanowiący łącznie 34,87% kapitału zakładowego Spółki oraz 34,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


Netmedia S.A. zawarła umowę z Finder S.A. na sprzedaż pakietu akcji Finder, tj. 125.665 sztuk akcji, które stanowią 20,46% kapitału zakładowego Spółki, oraz 20,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena sprzedaży akcji ustalona została na 65,19 zł za sztukę. Łączna wartość zawartej umowy wynosi 8.192.101,35 zł.


Netmedia Capital LTD zawarła umowę z Finder S.A. na sprzedaż pakietu akcji Finder, tj. 29.647 sztuk akcji, które stanowią 4,83% kapitału zakładowego Spółki, oraz 4,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena sprzedaży akcji ustalona została na 65,19 zł za sztukę. Łączna wartość zawartej umowy wynosi 1.932.687,93 zł.


Netmedia Capital LTD zawarła umowę z BNP Paribas Bank Polska S.A. na sprzedaż pakietu akcji Finder, tj. 58.803 sztuk akcji, które stanowią 9,58% kapitału zakładowego Spółki, oraz 9,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena sprzedaży akcji ustalona została na 65,19 zł za sztukę. Łączna wartość zawartej umowy wynosi 3.833.367,57 zł.


Warunkiem zawieszającym dla umów zawartych pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Netmedia Capital LTD z Finder S.A. jest zawarcie i realizacja w terminie do 16 czerwca 2014 r. umowy sprzedaży 58.803 sztuk akcji Finder przez Netmedia Capital LTD z BNP Paribas Bank Polska S.A.


Zawarte umowy sprzedaży z Finder S.A. przewidują karę umowną w kwocie 50% kwoty transakcji w przypadku nie wydania przez Emitenta i jego spółkę zależną Netmedia Capital LTD odcinków zbiorowych akcji w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia dokonania zapłaty przez nabywcę.


Pomiędzy Emitentem i Spółką Zależną a Finder S.A. występują powiązania osobowe. Prezes Zarządu Netmedia S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Finder S.A. Jednocześnie Emitent i jego Spółka Zależna są akcjonariuszem Finder.


Netmedia Capital LTD jest spółką w 100% zależną od Emitenta, w której Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym.


Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i Spółką Zależną a BNP Paribas Bank Polska S.A.


Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest łączna wartość transakcji, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: