Raport bieżący 7/2010
01.06.2010 11:17:23
A
A
A
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, pod numerem KRS 259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2009 r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2009 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 r.;
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 r.;
e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 r.;
f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2009 r.;
g. zmian w Statucie Spółki;
h. zmiany w składzie rady nadzorczej;
i. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z pkt. 8 lit g. porządku obrad zaproponowane zostaną następujące zmiany w Statucie Spółki:

Dodaje się:
§8a
1. Spółka prowadzi własną stronę internetową i będzie na niej zamieszczać przewidziane przepisami prawa lub niniejszym Statutem ogłoszenia, informacje lub formularze.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.netmedia.com.pl w zakładce: „Relacje inwestorskie” lub na jej stronie głównej oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykreśla się:
§40
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ):

Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres zarzad@netmedia.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający powyższe żądania winni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi załączyć nadto aktualny odpis z KRS.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ mogą podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej zarzad@netmedia.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Nie dopuszcza się uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie ZWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12.06.2010r. W ZWZ Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na 16 dni przed datą ZWZ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia zwołania ZWZ a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, zgłaszając żądanie mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Woronicza 15, 02-625 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem Spółki lub na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

 Projekty uchwał
 Formularz pełnomocnictwa
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: