Raport bieżący 7/2008
28.02.2008 20:39:23
A
A
A
Prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. na rok 2008
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o prognozach wyników finansowych na 2008 rok.

Zarząd NETMEDIA S.A. prognozuje, że w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. osiągnie następujące wyniki finansowe:

Przychody netto 67 200,00

EBITDA 5 120,00

Zysk brutto 4 460,00

Zysk netto 3 610,00

Założenia do prognoz wyników finansowych przyjęte przez Emitenta:

I. Czynniki niezależne, na które nie mają wpływu członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta

1. sytuacja makroekonomiczna i polityczna Polski, główny rynek na którym działa Emitent, nie ulegnie istotnej zmianie a w szczególności produkt krajowy brutto i inflacja będą utrzymywały się na podobnych poziomach jak w roku 2007, odpowiednio 5-7% i 2-2,5 % oraz że nie nastąpią negatywne zmiany w prawie podatkowym oraz stopach procentowych.
2. tempo wzrostu rynków, na których Emitent prowadzi działalność, będzie takie samo jak w roku 2007, w szczególności na rynku turystyki indywidualnej oraz biznesowej, nieruchomości, kredytów i numizmatyki.
3. tempo rozwoju Internetu w Polsce będzie takie samo jak w roku 2007.
4. tempo wzrostu rynku e-commerce utrzyma się na poziomie powyżej 30%.

II. Czynniki, na które mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta

Prognozę sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych. Prognoza na rok 2008 została sporządzona na podstawie historycznych danych finansowych za okres 01.01 – 30.09.2007 (pierwsze 3 kwartały 2007 roku) oraz na podstawie szacunków i hipotez, dotyczących okresu 01.10.2007 - 31.12.2008. Ponadto przy sporządzaniu prognoz przyjęto następujące założenia:

1. Wzrost przychodów w prognozowanym okresie zostanie osiągnięty również przez zwiększenie skali działalności grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. powiększonej w drugiej połowie 2007 r. o trzy spółki zależne: TAU Agencja Turystyczna Sp. z o. o, eMonety.pl Sp. z o. o., Herbatha Sp. z o.o., których prognozowane przychody wyniosą ok. 44 % przychodów grupy kapitałowej.
2. Sprzedaż miejsc hotelowych, kredytów oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę poprzez Internet rozwijać się będzie w tempie około 30% w skali roku podobnie jak cała branża e-commerce.
3. Emitent uzyskiwać będzie podobną jak w roku 2007 marżę na sprzedaży miejsc hotelowych, kredytów oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
4. Emitent w istotny sposób nie utraci kluczowych klientów lub kontrahentów.
5. Wartość łącznych kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych segmentach działalności Emitenta nie wzrośnie w sposób znacząco większy niż wynika z potrzeby osiągnięcia założonych w prognozach wzrostów przychodów.
6. Koszty ogólnego zarządu nie będą nadmierne w stosunku do potrzeb wynikających ze wzrostu skali prowadzonej działalności.
7. Aktywne inwestycje Emitenta w wartości niematerialne i prawne nie zwiększą wartości amortyzacji o więcej niż 60% w skali roku w stosunku do 2007 roku.
8. Wartość przychodów i kosztów finansowych oszacowano w oparciu o prognozę wolnych środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki oraz długoterminowych zobowiązań finansowych.
9. Emitent pozyska z emisji serii F środki finansowe na sfinansowanie pozostałych do zapłaty rat za udziały w przejętych przez Emitenta w 2007 roku spółkach TAU Agencja Turystyczna Sp. z o. o. i eMonety.pl Sp. z o. o.
10. Nie ujęto przychodów i kosztów związanych z pozostałą działalnością operacyjną ze względu na ich incydentalny charakter.

Dodatkowe informacje dotyczące przyjętych założeń

W prognozie wzięto pod uwagę skutki fuzji lub przejęć spółek:

- TAU Agencja Turystyczna Sp. z o. o,
- eMonety.pl Sp. z o. o.,
- Herbatha Sp. z o.o.
W prognozie założono, że wszelkie nieoczekiwane negatywne zdarzenia, w tym sytuacja na rynku działania Emitenta, mogą obniżyć wskaźniki prognoz o 10%.

W prognozie nie ujęto potencjalnych przychodów finansowych związanych z nowymi przejęciami które mogą mieć miejsce w 2008 roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowany został w oparciu o stawkę podatkową w wysokości 19%.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: