Raport bieżący 6/2017
29.03.2017 21:15:51
A
A
A
Zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej progu 10% w wyniku rozwiązania porozumienia
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. otrzymał trzy zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy od: Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („Familiar”), małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków oraz małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich.

Zgodnie z przekazanymi zawiadomieniami, z dniem 28 marca 2017 r. rozwiązane zostało porozumienie akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2016 r. zawarte pomiędzy: Familiar, małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków oraz małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich (odpowiednio „Porozumienie” i „Strony Porozumienia”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Spółka informowała o zawarciu Porozumienia i w następstwie przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce raportem bieżącym 33/2016 dnia 18 listopada 2016 r.

Przed rozwiązaniem Porozumienia Strony Porozumienia posiadały łącznie 937.830 akcji Spółki, stanowiących 10,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada 937.830 głosów, stanowiących 10,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozwiązania Porozumienia:

a)  Familiar posiada 692.166 akcji Spółki, stanowiących 7,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 692.166 głosów, stanowiących 7,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;


b)  Małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków posiada 59.664 akcji Spółki, stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 59.664 głosów, stanowiących 0,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;


c)  Małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich posiada 186.000 akcji Spółki, stanowiących 2,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 186.000 głosów, stanowiących 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku rozwiązania Porozumienia nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Żaden z akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia nie ma podmiotu zależnego posiadającego akcje Spółki.

Żadna ze Stron Porozumienia nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: