Raport bieżący 5/2018
08.03.2018 18:56:03
A
A
A
Wydłużenie terminu przyjmowania ofert zakupu akcji Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., informuje, iż wydłużeniu uległ termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży w ramach oferty zakupu akcji Emitenta („Oferta”), o której mowa we wskazanym raporcie, do dnia 15 marca 2018 r. włącznie. W związku z tym przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji ulega zmianie na 22 marca 2018 r.

Złożone dotychczas oferty sprzedaży akcji pozostają ważne i wiążące.

Pozostałe warunki Oferty pozostają niezmienione.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do dalszej zmiany terminów wskazanych w Ofercie.

Zaktualizowana szczegółowa treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu

   Załącznik do zaktualizowanej oferty zakupu akcji Netmedia S.A. z dnia 28 lutego 2018 r.

Zastrzeżenie prawne:
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późniejszymi zmianami). Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami).

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: