Raport bieżący 5/2011
14.02.2011 13:47:20
A
A
A
Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. powziął informację o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego NETMEDIA S.A. o kwotę 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja została dokonana 4 lutego 2011 r.

 

Warunkowe podwyższenie kapitału wynika z podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19 stycznia 2011 roku uchwały nr 4 „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru”.

 

Dokonana rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest jednoznaczna z rejestracją zmiany w Statucie Spółki – dodano § 10a o następującej treści:

 

㤠10a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2011 roku”

 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.215.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: