Raport bieżący 48/2008
29.10.2008 22:09:13
A
A
A
Podwyższenie prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2008 rok
Zgodnie z §31 ust. 2 do 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o podwyższeniu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2008 rok. Wg prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. na 2008 rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. miała osiągnąć następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 85.000
EBITDA 6.600
Zysk Brutto 5.820
Zysk Netto 4.710

Wg opracowanych przez Zarząd Spółki nowych prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. w 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. wypracuje następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 110.000
EBITDA 6.600
Zysk Brutto 5.820
Zysk Netto 4.710

Nowa prognoza podwyższa przychody Spółki z 85 do 110 milionów złotych co stanowi zmianę o blisko 30%. Nowa prognoza przychodów wynika w głównej mierze z szybszego niż wcześniej przewidywany tempa rozwoju podstawowych obszarów działalności Spółki oraz jej podmiotów zależnych.

Zarząd rozważy podwyższenie pozycji wynikowych objętych prognozą po dokonaniu szczegółowej analizy pełnych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2008 roku. Ponadto Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie ww. prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Zarząd będzie również dokonywać weryfikacji realizacji ww. prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: