Raport bieżący 46/2009
13.11.2009 10:48:18
A
A
A
Zmiana prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2009 rok
Zgodnie z §31 ust. 2 do 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o zmianie prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2009 rok.

Wg prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. na 2009 rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. miała osiągnąć następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 120.000
EBITDA 7.800
Zysk Brutto 6.400
Zysk Netto 6.150


Wg opracowanych przez Zarząd Spółki nowych prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. w 2009 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. wypracuje następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 127.000
EBITDA 5.600
Zysk Brutto 9.800
Zysk Netto 7.800

Nowa prognoza podwyższa przychody Spółki z 120 do 127 milionów złotych co wynika głównie ze wzrostu sprzedaży związanej z działalnością operacyjną.

Nowa prognoza znacznie podwyższa zysk brutto z 6,4 do 9,8 milionów złotych oraz zysk netto z 6,15 do 7,8 miliona złotych co w głównej mierze wynika ze zrealizowania transakcji kapitałowej związanej z wniesieniem posiadanych akcji w spółce emonety.pl S.A. aportem do spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (dalej "IAP"). Zrealizowany zysk netto na powyższej transakcji w wyniku skonsolidowanym wynosi 1,87 milionów zł. Dodatkowo transakcja wpływa ujemnie na zysk brutto ze względu na zaprzestaniu konsolidacji zysku brutto metodą pełną od momentu wniesienia aportu.

Nowa prognoza obniża wskaźnik EBITDA z 7,8 do 5,6 milionów zł. Na obniżenie wskaźnika EBITDA największy wpływ miały dwa czynniki:
• transakcja wniesienia akcji emonety.pl S.A. aportem do IAP co spowodowało od momentu wniesienia (1 maja 2009 roku) zaprzestanie konsolidacji metodą pełną wskaźnika EBITDA wypracowanego w spółce emonety.pl S.A.
• zwiększeniem się kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu, między innymi spowodowane wzrostem amortyzacji, oraz inwestycjami Emitenta w rozbudowę zespołów ludzkich oraz wykorzystywanych technologii informatycznych.

Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie ww. prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Zarząd będzie również dokonywać weryfikacji realizacji ww. prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: