Raport bieżący 34/2016
01.12.2016 15:18:55
A
A
A
Informacja o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania

Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od (i) Andrzeja Wierzby, (ii) Michała Pszczoły, (iii) Jolanty Pszczoły oraz (iv) SO SPV 56 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Warszawie („SPV”), łącznie dalej zwanych „Zawiadamiającymi”, sporządzone na podstawie  art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) o nabyciu w wyniku wezwania ogłoszonego przez Zawiadamiających („Nabycie”) 168.963 akcji Spółki, reprezentujących 1,83% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Spółce, przy czym Andrzej Wierzba nabył 163.584 akcji Spółki, reprezentujących 1,77% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Spółce, zaś SPV nabyła 5.379 akcji Spółki, reprezentujących 0,06% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Spółce.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia:

Andrzej Wierzba oraz SPV nabyli łącznie 168.963 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiących 1,83% ogólnej liczby głosów  w Spółce, przy czym Andrzej Wierzba, posiadający dotychczas ponad 33% udział ogólnej liczby głosów zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów o 1,77%.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału ogólnej liczby głosów w Spółce:

Nabycie akcji Spółki przez Andrzeja Wierzbę oraz SPV („Nabycie”) w dniu 29 listopada 2016 r. w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 3 października 2016 r. („Wezwanie”).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a) Andrzej Wierzba posiadał 4.903.788 akcji Spółki, stanowiących 52,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.903.788 głosów, stanowiących 52,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) Michał Pszczoła posiadał bezpośrednio 1.000.000 akcji Spółki, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000.000 głosów stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, 1.000.982 akcji Spółki, stanowiących 10,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.000.982 głosów, stanowiących 10,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c) Jolanta Pszczoła posiadała 104.838 akcji Spółki, stanowiących 1,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 104.838 głosów, stanowiących 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

d) SPV posiadała 104.000 akcji Spółki, stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 104.000 głosów, stanowiących 1,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Łącznie, Andrzejowi Wierzbie, Michałowi Pszczole, Jolancie Pszczole oraz SPV, będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, przysługiwało przed zmianą udziału, bezpośrednio i pośrednio, 6.113.608 akcji Spółki, stanowiących 66,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.113.608 głosów, stanowiących 66,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: