Raport bieżący 33/2016
18.11.2016 19:51:28
A
A
A
Informacja o przekroczeniu przez akcjonariuszy progu 10% w wyniku zawarcia porozumienia
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 r. otrzymał od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („Familiar”), małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków oraz małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, w dniu 18 listopada 2016 r. Familiar, małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków oraz małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich („Strony Porozumienia”) zawarli porozumienie w przedmiocie prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Celem Porozumienia jest uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

Przed zawarciem Porozumienia:

a) Familiar posiadał 692.166 akcji Spółki, stanowiących 7,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 692.166 głosów, stanowiących 7,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) Małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków posiadało 47.815 akcji Spółki, stanowiących 0,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 47.815 głosów, stanowiących 0,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c) Małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich posiadało 186.000 akcji Spółki, stanowiących 2,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 186.000 głosów, stanowiących 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku zawarcia Porozumienia nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Na skutek zawarcia Porozumienia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 925.981 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada 925.981 głosów, stanowiących 10,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Żaden z akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów nie ma podmiotu zależnego posiadającego akcje Spółki.

Żadna ze Stron Porozumienia nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: