Raport bieżący 29/2018
29.11.2018 18:10:48
A
A
A
Informacja o zmianie w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 r. otrzymał od Andrzeja Wierzby zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów z 54,76% do 61,47%.

Zwiększenie posiadanego przez Andrzeja Wierzbę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 1.010.043 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających prawo do 1.010.043 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zmniejszenie liczby akcji oraz liczby głosów z 9.254.115 do 8.244.072). Andrzej Wierzba powziął informację o rejestracji powyższego umorzenia akcji w dniu 23 listopada 2018 r.

Przed zwiększeniem udziału Andrzej Wierzba posiadał 5.067.372 akcje Spółki, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5.067.372 głosów, co stanowiło 54,76% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zwiększeniu udziału Andrzej Wierzba posiada łącznie 5.067.372 akcje Spółki, stanowiące 61,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5.067.372 głosów, co stanowi 61,47% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 8.244.072. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 8.244.072.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu:

- nie istnieją podmioty zależne od Andrzeja Wierzby posiadające akcje Netmedia S.A.;

- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”);

- liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji – nie dotyczy;

- liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych – nie dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: