Raport bieżący 29/2016
03.10.2016 17:16:18
A
A
A
Informacja o przekroczeniu przez akcjonariuszy progu 66% w wyniku zawarcia porozumienia

Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2016 roku otrzymał od Andrzeja Wierzby, Michała Pszczoły, Jolanty Pszczoły oraz SO SPV 56 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Warszawie („SPV”) zawiadomienie o przekroczeniu progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce Netmedia S.A. w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy.


Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, w dniu 3 października 2016 roku Andrzej Wierzba, Michał Pszczoła, Jolanta Pszczoła oraz SPV („Strony Porozumienia”) zawarli porozumienie („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w którym Strony Porozumienia uregulowały m.in. prowadzenie wspólnej polityki wobec Spółki oraz wspólne głosowanie na walnych zgromadzeniach Spółki celem zniesienia dematerializacji akcji Spółki.


Przed zawarciem Porozumienia:


a)      Andrzej Wierzba posiadał 4.903.788 akcji Spółki, stanowiących 52,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.903.788 głosów, stanowiących 52,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;


b)      Michał Pszczoła posiadał bezpośrednio 1.000.000 akcji Spółki, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000.000 głosów stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, 1.000.982 akcji Spółki, stanowiących 10,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.000.982 głosów, stanowiących 10,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki


c)      Jolanta Pszczoła posiadała 104.838 akcji Spółki, stanowiących 1,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 104.838 głosów, stanowiących 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;


d)      SPV posiadała 104.000 akcji Spółki, stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 104.000 głosów, stanowiących 1,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


W wyniku zawarcia Porozumienia nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.


Z chwilą zawarcia Porozumienia Zawiadamiający posiadają łącznie – bezpośrednio i pośrednio - 6.113.608 akcji Spółki, stanowiących 66,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada 6.113.608 głosów, stanowiących 66,06% udziału w ogólnej liczbie głosów.


W związku z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia Porozumienia, Strony Porozumienia, realizując obowiązek wynikający z art. 74 ust. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy, ogłoszą wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, którego przedmiotem będą akcje Spółki będące w posiadaniu podmiotów innych niż Strony Porozumienia, tj. 3.140.507 akcji Spółki, stanowiących 33,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 33,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - podmiot zależny Michała Pszczoły - posiada 982 akcje Spółki.


Żadna ze Stron Porozumienia nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: