Raport bieżący 24/2017
10.11.2017 17:09:11
A
A
A
Wpływ sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej na wyniki jednostkowe Netmedia S.A. w III kwartale 2017 r.
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 24 października 2017 r., o wpływie sprzedaży („Sprzedaż”) w dniu 24 października 2017 r. wszystkich posiadanych, bezpośrednio i pośrednio, akcji stowarzyszonej spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”) na wyniki jednostkowe Spółki.

Na potrzeby jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za III kwartał 2017 r. Emitent w dniu 10 listopada 2017 r. skalkulował wysokość straty, jaka zostanie wygenerowana w wyniku Sprzedaży dokonanej w IV kwartale br.

Z dokonanych kalkulacji wynika, że w wyniku Sprzedaży wynik netto Spółki w III kwartale 2017 r. ulegnie obniżeniu o 2.173,8 tys. zł. Na tę kwotę składają się: (i) strata na sprzedaży 415.549 akcji IAP bezpośrednio posiadanych przez Spółkę, (ii) odpis aktualizujący wartość udziałów zależnej od Emitenta w 100% spółki Netmedia Capital Ltd., która przed Sprzedażą posiadała 6.890.000 akcji IAP, oraz (iii) odwrócenie rezerwy na podatek dochodowy w wyniku przeszacowania wartość akcji IAP. Wygenerowana w wyniku Sprzedaży strata ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki.

Sprzedaż akcji IAP oznacza obniżenie wyniku na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1.672,6 tys. zł o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2017 z dnia 24 października 2017 r. Strata ta zostanie również rozpoznana już w wyniku za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: