Raport bieżący 23/2016
01.09.2016 18:22:21
A
A
A
Zawarcie aneksu do umowy z bankiem ING Bank Śląski S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. został podpisany aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 27 listopada 2013 r. („Aneks”) pomiędzy zależną od Emitenta spółką eTravel S.A. („eTravel”) a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”). Emitent informował o umowie z dnia 27 listopada 2013 r. raportem bieżącym nr 15/2013.

Na mocy podpisanego Aneksu Bank podwyższył odnawialny limit kredytowy z 13.000.000 zł do 23.000.000 zł, który został udzielony na okres do dnia 24 sierpnia 2018 r. W ramach zwiększonego limitu ustanowiono sublimit kredytowy w wysokości 10.000.000 zł jako kredyt rachunku bankowym oraz sublimit w wysokości 13.000.000 zł (wcześniej 3.000.000 zł) do wykorzystania w formie gwarancji bankowych. Kredyt w rachunku bankowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Odnawialny limit kredytowy, którego dotyczy Aneks, stanowi kontynuację kredytu z dnia 27 listopada 2013 r., zawartego między Netmedia Business Travel sp. z o.o. („NBT”) a Bankiem, który został wniesiony do eTravel przy połączeniu spółek NBT i eTravel (raport bieżący nr 8/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.).

Zabezpieczeniami wierzytelności wynikających z Aneksu są: hipoteka umowna do kwoty 36.000.000 zł (podniesienie kwoty wpisu z 21.000.000 zł) na nieruchomości własnej Emitenta, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach eTravel o wartości wynoszącej 133.805.818,93 zł na dzień 31 marca 2016 r., ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Fly Away Travel sp. z o.o. o wartości wynoszącej 11.044.430,10 zł na dzień 31 grudnia 2015 r., weksel in blanco poręczony przez należące do Grupy Kapitałowej Emitenta spółki Bocho Travel sp. z o.o., Marco Polo Travel sp. z o.o. oraz Grupa Travel sp. z o.o. oraz weksel in blanco poręczony przez Fly Away Travel sp. z o.o. Ustanowienie zabezpieczeń związanych z Fly Away Travel sp. z o.o. nastąpi w terminie 45 dni od daty przejęcia 100% udziałów Fly Away Travel sp. z o.o. przez eTravel.

Pozostałe warunki określone w Aneksie nie odbiegają od warunków ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.

Celem podpisanego Aneksu jest zapewnienie środków na finansowanie bieżącej działalności eTravel oraz działania prorozwojowe.

Istotność raportowanej informacji wynika ze znacznych wartości limitu kredytowego oraz zabezpieczeń wierzytelności.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: