Raport bieżący 20/2018
14.09.2018 17:32:53
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Copernicus”) zawiadomienie o zwiększeniu przez zarządzane przez Copernicus fundusze inwestycyjne Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze”) wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 12 września 2018 r.

Przed zwiększeniem udziału Fundusze posiadały łącznie 306.139 akcji Spółki, co stanowiło 3,3% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 306.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z powyższego fundusz Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 7.748 akcji Spółki, co stanowiło 0,08% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7.748 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z kolei fundusz Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 298.391 akcji Spółki, co stanowiło 3,22% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 298.391 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu transakcji Fundusze posiadały łącznie 486.139 akcji Spółki, co stanowiło 5,25% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 486.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z powyższego fundusz Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 7.748 akcji Spółki, co stanowiło 0,08% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7.748 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z kolei fundusz Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 478.391 akcji Spółki, co stanowiło 5,17% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 478.391 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo Copernicus poinformował: że nie istnieją wobec Funduszy osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki oraz Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: