Raport bieżący 19/2018
14.09.2018 17:29:21
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Quercus”) zawiadomienie o zmniejszeniu przez zarządzane przez Quercus fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ i QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusze”) wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zajściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 12 września 2018 r.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusze posiadały 500.870 akcji Spółki, co stanowiło 5,41% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 500.870 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 12 września 2018 r. Fundusze posiadały 320.870 akcji Spółki, co stanowiło 3,47% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 320.870 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 wynosi 0.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: