Raport bieżący 19/2017
11.08.2017 19:37:17
A
A
A
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Quercus”) zawiadomienie o zwiększeniu przez zarządzane przez Quercus fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ i QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusze”) wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie przez Fundusze wspólnie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym 9 sierpnia 2017 r.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 450 430 akcji Spółki, co stanowiło 4,87% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 450 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 10 sierpnia 2017 r. Fundusze posiadały 500 430 akcji Spółki, co stanowiło 5,41% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 500 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 wynosi 0.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: