Raport bieżący 19/2016
21.07.2016 16:02:42
A
A
A
Informacja o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 50%
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 21 lipca 2016 r. otrzymał od Andrzeja Wierzby, Prezesa Zarządu Netmedia S.A. zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki Netmedia S.A. powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku otrzymania darowizn w postaci 293.788 akcji Spółki w dniu 21 lipca 2016 r.

Przed zmianą Andrzej Wierzba posiadał 4.610.000 akcji Netmedia S.A., co stanowiło 49,82% kapitału zakładowego Spółki oraz 49,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie Andrzej Wierzba posiada 4.903.788 akcji Netmedia S.A., co stanowi 52,99% kapitału zakładowego Spółki oraz 52,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie ze złożonym przez Andrzeja Wierzbę zawiadomieniem, nie posiada on podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87, ust. 1, pkt. 3, lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: