Raport bieżący 18/2010
01.10.2010 15:03:55
A
A
A
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, iż działając na wniosek akcjonariusza na podstawie Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki, w dniu 30 września 2010 roku podjął uchwałę dokonującą zamiany 63.168 akcji imiennych zwykłych serii I NETMEDIA S.A. na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Wartość nominalna akcji zarówno przed jak i po zmianie praw jest taka sama i wynosi 0,10 złotych każda.

 

Po zmianie praw z papierów wartościowych wysokość kapitału zakładowego oraz ogólna liczba głosów NETMEDIA S.A. nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 1.215.000,00 zł oraz 12.150.000 głosów.

 

Zarząd NETMEDIA S.A. zamierza podjąć działania mające na celu wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego. Spółka poinformuje o podjęciu przez GPW i KDPW stosownych uchwał będących następstwem dokonanej zamiany.

 

Treść uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji:

 

Uchwała nr 1 Zarządu NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamianę akcji serii I będących w posiadaniu Totmes TMT S.A. na akcje zwykłe na okaziciela

 

Zarząd Spółki stanowi co następuje:

 

§ 1

W związku z wnioskiem Totmes TMT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku Zarząd niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie zamiany 63.168 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji serii I będących w posiadaniu Totmes TMT S.A. na akcje zwykłe na okaziciela i dematerializację akcji oraz wprowadzenie do obrotu na GPW w Warszawie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: