Strona główna
Relacje inwestorskie
Raporty bieżące
Raport bieżący 16/2019
31.05.2019 15:58:28
A
A
A
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Netmedia S.A. z obrotu na rynku regulowanym i zniesienie dematerializacji akcji Netmedia S.A. w związku z decyzją KNF w sprawie przywrócenie akcjom Netmedia S.A. formy dokumentu
Zarząd Netmedia S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Spółka otrzymała decyzję KNF z dnia 28 maja 2019 r. w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 czerwca 2019 r.

Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do tego obrotu, tj. 8.244.072 akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLNTMDA00018 z dniem 18 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Spółka złożyła w dniu dzisiejszym do KDPW wniosek o wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji oraz ustanie uczestnictwa Spółki w typie Emitent w rejestrze.

W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem 18 czerwca 2019 r. Netmedia S.A. przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych, w tym także tych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne