Raport bieżący 12/2019
05.04.2019 18:01:01
A
A
A
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Netmedia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Zarząd Netmedia S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Netmedia S.A. oraz wycofania akcji tej spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółka złożyła w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotowy wniosek dotyczy 8.244.072 akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNTMDA00018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: