Raport bieżący 1/2017
14.01.2017 18:33:03
A
A
A
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Netmedia S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

 
  • Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 28 lutego 2017 r.
  • Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok – 2 maja 2017 r.
  • Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok – 2 maja 2017 r.
  • Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
  • Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2017 roku – 4 września 2017 r.
  • Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.


Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania. 

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: