Raport bieżący 11/2018
27.03.2018 22:04:19
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 r. otrzymał od Michała Pszczoły, członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie o obniżeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą akcji w ofercie nabycia akcji własnych przez Spółkę. Rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpiło 22 marca 2018 r.

Przed zmniejszeniem udziału Michał Pszczoła posiadał bezpośrednio 1.104.000 akcji Spółki, stanowiących 11,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.104.000 głosów, stanowiących 11,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, 1.104.982 akcji Spółki, stanowiących 11,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.104.982 głosów, stanowiących 11,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Michał Pszczoła posiada bezpośrednio 559.047 akcji Spółki, stanowiących 6,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 559.047 głosów, stanowiących 6,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, 560.029 akcji Spółki, stanowiących 6,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 560.029 głosów, stanowiących 6,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot zależny od Michała Pszczoły, posiadający akcje Spółki: Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr – posiada 982 akcje Spółki.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne – nie dotyczy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 – nie dotyczy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: