Raport bieżący 11/2009
04.03.2009 12:25:22
A
A
A
Prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na rok 2009
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o prognozach skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2009 rok.
Zarząd NETMEDIA S.A. prognozuje, że w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Grupa Kapitałowa NETMEDIA S.A. osiągnie następujące wyniki finansowe ( w tys. zł):

Przychody netto 120.000
EBITDA 7.800
Zysk brutto 6.400
Zysk netto 6.150

Prognozę wybranych informacji finansowych na rok 2009 oparto na szacunkach i hipotezach, które zostały sformułowane przez Zarząd Emitenta oraz Zarządy spółek zależnych i odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu Emitenta oraz Zarządów spółek zależnych co do możliwości kształtowania się przyszłych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA S.A.

W powyższych prognozach spółka Finder S.A. zgodnie z obowiązującymi zasadami ujęta jest jako jednostka stowarzyszona i konsolidowana jest metodą praw własności. W związku z tym konsolidowany jest tylko zysk netto według proporcji posiadanych akcji przez NETMEDIA S.A.

W 2009 roku Emitent zamierza częściowo zmienić sposób rozliczania się z kontrahentami na rynku usług hotelowych. W 2009 roku w większym stopniu niż w 2008 roku rozliczana będzie tylko prowizja od dokonanej rezerwacji, a nie jak dotychczas całkowita wartość noclegu oraz innych usług hotelowych. Zmiana ta powoduje co prawda zmniejszenie prognozowanych przychodów, ale z drugiej wzrost rentowności działalności na rynku usług hotelowych.

Założenia do prognoz wyników finansowych przyjęte przez Emitenta:

I. Czynniki niezależne, na które nie mają wpływu członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta:
a. Sytuacja makroekonomiczna i polityczna Polski, główny rynek na którym działa Emitent, nie ulegnie istotnej zmianie, a w szczególności wzrost produktu krajowego brutto utrzyma się na poziomie 1-3% oraz że nie nastąpią negatywne zmiany w prawie podatkowym, stopach procentowych oraz w kursach walut.
b. Tempo wzrostu rynków, na których Emitent prowadzi działalność, a w szczególności na rynku turystyki indywidualnej oraz biznesowej, usług lokalizacyjnych, kredytów i numizmatyki utrzyma się na dodatnim poziomie.
c. Tempo rozwoju Internetu w Polsce oraz rynku e-commerce utrzyma się na dodatnim poziomie.
II. Czynniki, na które mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta:
a. Wzrost przychodów oraz zysków w prognozowanym okresie zostanie osiągnięty również przez zwiększenie skali działalności grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. powiększonej w 2008 roku o dwie spółki: Marco Polo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nabytej w kwietniu 2008r. oraz Finder S.A. z siedzibą w Warszawie, których prognozowane przychody wyniosą ok. 13 % prognozowanych przychodów grupy kapitałowej, oraz prognozowane zyski wyniosą ok. 25% prognozowanych zysków grupy kapitałowej.
b. Grupa kapitałowa uzyskiwać będzie podobną jak w roku 2007 marżę na sprzedaży miejsc hotelowych, biletów lotniczych, rejsów, kredytów oraz innych oferowanych produktów i usług.
c. Grupa kapitałowa w istotny sposób nie utraci kluczowych klientów lub kontrahentów.
d. Wartość łącznych kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej nie wzrośnie w sposób znacząco większy niż wynika z potrzeby osiągnięcia założonych w prognozach wzrostów przychodów.
e. Koszty ogólnego zarządu nie będą nadmierne w stosunku do potrzeb wynikających ze wzrostu skali prowadzonej działalności.
f. Inwestycje Emitenta w wartości niematerialne i prawne nie zwiększą wartości amortyzacji o więcej niż 30% w skali roku w stosunku do 2007 roku.
g. Wartość przychodów i kosztów finansowych oszacowano w oparciu o prognozę wolnych środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki i podmiotów zależnych oraz krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań finansowych Emitenta oraz spółek zależnych.
h. Nie ujęto przychodów i kosztów związanych z pozostałą działalnością operacyjną ze względu na ich incydentalny charakter.

i. Ze względu na trudny do przewidzenia i dynamicznie zmieniający się rynek finansowy nie uwzględniono w prognozach wpływu na wynik finansowy potencjalnych różnic kursowych.
Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie ww. prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów w bieżących. Zarząd będzie również dokonywać weryfikacji realizacji ww. prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: