Raport bieżący 10/2018
26.03.2018 19:49:59
A
A
A
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zarząd Netmedia S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2018 r., otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 26 marca 2018 r. w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) o następującej treści:

„Zarząd spółki Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) oraz Pan Andrzej Wierzba, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 oraz 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informują, że:

1) w dniu 22 marca 2018 r. w wyniku dokonanego rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent nabył bezpośrednio, a w konsekwencji Pan Andrzej Wierzba (większościowy akcjonariusz Emitenta) nabył pośrednio 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji Emitenta („Akcje”). Nabycie Akcji dokonało się w wyniku ogłoszonej w dniu 28 lutego 2018  r. oferty zakupu akcji Emitenta przeprowadzonej za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A..

2) Przed nabyciem, o którym mowa w punkcie powyżej Spółka posiadała 10.043 akcji Spółki, stanowiących 0,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających (z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego akapitu) do 10.043 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,11% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu Spółka posiada łącznie 1.010.043 akcji Spółki, co stanowi 10,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających (z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego akapitu) do 1.010.043 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,91% ogólnej liczby głosów. Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji.

3) Przed i po nabyciu, o którym mowa w punkcie powyżej Pan Andrzej Wierzba posiada bezpośrednio 5.067.372 akcji Spółki, stanowiących 54,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 5.067.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 54,76% ogólnej liczby głosów.

Przed nabyciem, o którym mowa w punkcie powyżej Pan Andrzej Wierzba posiadał bezpośrednio i pośrednio 5.077.415 akcji Spółki, stanowiących 54,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających (z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego akapitu) do oddania 5.077.415 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 54,87%% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu Pan Andrzej Wierzba posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 6.077.415 akcji Spółki, co stanowi 65,67% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających (z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego akapitu) do 6.077.415 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów. Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji.

4) Nie istnieją podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Emitenta. Emitent jest podmiotem zależnym Pana Andrzeja Wierzby. Nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Andrzeja Wierzby posiadające akcje Emitenta.

5) Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

6) Spółka ani Pan Andrzej Wierzba nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

7) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów został wskazany w punktach 2) i 3) powyżej.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: