Raport bieżący 22/2018
04.10.2018 14:43:47
A
A
A
Informacja o zmianach w akcjonariacie Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 r. otrzymał od Michała Pszczoły zawiadomienie o obniżeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netmedia S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą akcji w trybie transakcji dokonanej poza zorganizowanym systemem obrotu, na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej w dniu 3 października 2018 r. – 559.047 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed zmniejszeniem udziału Michał Pszczoła posiadał bezpośrednio 559.047 akcji Spółki, stanowiących 6,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 559.047 głosów, stanowiących 6,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz bezpośrednio i pośrednio (poprzez podmiot zależny Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr) łącznie 560.029 akcji Spółki, stanowiących 6,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 560.029 głosów, stanowiących 6,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Michał Pszczoła posiada (poprzez podmiot zależny Rezia Limited) 982 akcje Spółki, stanowiące 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 982 głosów, stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu:
- istnieje podmiot zależny od Michała Pszczoły posiadający akcje Netmedia S.A. – jest to spółka Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadająca 982 akcje Netmedia S.A.;
- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”);
- Michał Pszczoła nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w 69b ust. 1 Ustawy;
- Michał Pszczoła nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania, a także zmniejszania swojego udziału w kapitale zakładowym Netmedia S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Quotes: