Strona główna
Media
Aktualności
Wycofanie akcji Netmedia S.A. z obrotu na GPW
A
A
A

W dniu 18 czerwca 2019 r. akcje Netmedia S.A. zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu. Tego samego dnia do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Pozytywna decyzja w tej sprawie została wydana dnia 28 maja 2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie z obrotu wszystkich akcji Spółki z dniem 18 czerwca 2019 r. W tym samym dniu Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wniosek o wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez siebie akcji oraz ustanie swojego uczestnictwa w typie Emitent w rejestrze.


W efekcie w dniu 18 czerwca 2019 r. akcje Netmedia S.A. zostały wycofane z obrotu. Z tym dniem Spółka przestała też podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym zaprzestano publikowania raportów bieżących i okresowych.

 

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link